Verzenden

Algemene voorwaarden Kappers abonnement Hem en Haar kappers

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hem en Haar kappers: gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de Hem en Haar kappers zoals vermeld op de website www.hemenhaarkappers.nu. waarmee de consument via een machtigingsformulier een kappersabonnement afsluit.
b. Klant: de natuurlijk persoon met wie de Hem en Haar kappers een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
c. Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Hem en Haar kappers en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het abonnement;
d. de Website: de website www.hemenhaarkappers.nu

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder abonnement namens de Hem en Haar kappers die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het abonnement.
3. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van het abonnement of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 1. Het kappersabonnement is persoons gebonden. Alle abonnementen en behandelingen zijn niet overdraagbaar aan derden.
 2. Tijdens abonnement altijd recht op 15% korting op verzorgingsproducten .
 3. Klanten kunnen geen gebruik meer maken van andere acties.
 4. Klant mag twee keer per maand langs komen voor de betreffende kappersbehandeling.

 

Artikel 3 – Totstandkoming abonnement
1. De Hem en Haar kappers biedt persoonlijk één of meer abonnementen aan waaruit een Klant kan kiezen. De Klant kiest en vult zijn persoonlijke gegevens in. Men kan meerdere abonnementen combineren.  Het door de Klant gekozen abonnement komt slechts tot stand na voltooiing van de schriftelijke aanmelding.
2. Indien de Hem en Haar kappers op verzoek van de Klant enige prestatie verricht voordat de aanmelding van de Klant is voltooid, is de Hem en Haar kappers gerechtigd om van de Klant betaling voor de betreffende verrichte prestatie te verlangen conform de dan bij de Hem en Haar kappers geldende tarieven.

 1. Bij het afsluiten van een abonnement wordt de eerste keer betaald per pin of contant en de tweede betaling loopt via automatische incasso.

 

Artikel 4 – Ingangsdatum en duur abonnement
1. De Klant kan op ieder moment een abonnement afsluiten.

Alle abonnementen worden aangegaan voor twaalf maanden, met ingang van de datum van het aanvragen van het kappersabonnement.

 1. Alle abonnementen worden aangegaan voor een periode van 12 maanden. Wil men na een jaar opzeggen, dan heeft men rekening te houden met een maand opzegtermijn.
 2. Alle abonnementen worden na de twaalf maanden stilzwijgend verlengd.
 3. Als blijkt dat u na 3 maanden geen gebruik heeft kunnen van maken van het abonnement door ernstige ziekte of aantoonbare verhindering van de klant, kunt u contact met ons opnemen en zullen we samen tot een oplossing komen.

 

Artikel 5 – Beëindiging c.q. opzegging van het abonnement
1. De Klant kan het abonnement na een jaar met een opzegtermijn van een maand schriftelijk(per post of email) bij  Hem en Haar kappers opzeggen.

 1. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan de Hem en Haar kappers is medegedeeld.
 2. De Hem en Haar kappers is te allen tijde bevoegd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van een kalendermaand op te zeggen.
 3. Opzeggen abonnement kan pas na 12 maanden en 12 betalingstermijnen.

 

Artikel 6 – Prijzen
De Hem en Haar kappers is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde, abonnementsgelden tussentijds te wijzigen met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen.

 

Artikel 7 – Betaling
1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks uiterlijk eerste week van de maand aan de Hem en Haar kappers verschuldigd. Betalingen vinden dus altijd aan het begin van de maand plaats.
2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatische incasso, ( de eerste betaling via pin/contant).
3. Indien betaling via automatische incasso onmogelijk blijkt én de Klant niet tijdig aan de op hem/haar ingevolge het abonnement rustende betalingsverplichting heeft voldaan, zal Hem en Haar kappers de Klant een herinnering sturen. Indien de Klant ook in gebreke blijft met betaling binnen de in de herinnering gestelde termijn, is de Klant in verzuim. Hem en Haar kappers heeft bij verzuim van de Klant de bevoegdheid zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het abonnement direct op te schorten waardoor de Klant niet langer recht heeft op de hem/haar uit hoofde van het abonnement toekomende behandeling.
4. Bij voortdurend verzuim zal Hem en Haar kappers de incasso van de vordering overdragen  naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid – gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.

 1. Klant heeft pas recht op de behandeling behorend bij het abonnement, als alle termijnen zijn voldaan. Indien een incasso om welke reden dan ook geen doorgang heeft gevonden, kan die termijn direct aan de balie worden betaald, waarna de behandelingen

zich kunnen voortzetten.

 1. Indien om welke reden dan ook, de termijn niet direct aan de balie of op een andere manier kan worden betaald, en er wel een afspraak in de agenda is ingepland, wordt er 50% van die behandeling extra in rekening gebracht, als compensatie tegen de ingeboekte tijd.

 

Artikel 8 – Uitvoering van het abonnement

 1. De Hem en Haar kappers zal zich inspannen om het abonnement c.q. de opdracht van de Klant op zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
  2. Indien de Klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden onredelijk bemoeilijkt of verhindert, is de Hem en Haar kappers gerechtigd de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden te staken zonder dat dit de Klant recht geeft op enige restitutie van door hem/haar reeds betaalde abonnementsgelden.

 

Artikel 9 – Uitleg diensten abonnement

 1. Heren knip abonnement is wassen en knippen & drogen voor heren. Onbeperkt
 2. Dames knip abonnement is wassen en knippen & drogen voor dames. Onbeperkt
 3. Kids knip abonnement is wassen en knippen & drogen voor kinderen t/m 12 jaar. Onbeperkt
 4. Kleur abonnement, kort haar is kleuren & drogen, (incl. 5 high/low lights). Toeslag voor lang haar is €5,-. Extra high/low lights €2,50 per stuk. ( max 2x per maand)
 5. Kleur en knip abonnement is wassen, knippen, kleuren & model stylen. (incl. 5 high/low lights). Toeslag voor lang haar is €5,-. Extra high/low lights €2,50 per stuk. ( max 2x per maand, kleuren, knippen en of fohnen.)
 6. Altijd netjes VIP is watergolf of föhnen , Toeslag voor lang haar is €5,-. (max 1x per week)
 7. Altijd netjes VIP de luxe is wassen, knippen en watergolf of föhnen , Toeslag voor lang haar is €5,-. ( max 1 x per week)

Kleur abonnementen incl. Replex behandeling indien nodig. Lang haar is vanaf schouders

 

 

 

Artikel 10 – Koop op afstand
1. Bij totstandkoming van het abonnement heeft de Klant het recht om het abonnement zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. Deze herroepingstermijn van veertien dagen vangt aan op de dag dat het abonnement tot stand is gekomen.
2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Klant Hem en Haar kappers via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om het abonnement te herroepen. De Klant kan dit schriftelijk doen via de email of schriftelijk per post.
3. Als de Klant het abonnement herroept, ontvangt de Klant de betaling die de Klant tot op dat moment heeft gedaan onverwijld, in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat Hem en Haar kappers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om het abonnement te herroepen, terug.
4. Heeft de Klant voor gebruikmaking van zijn/haar herroepingsrecht reeds gebruik gemaakt van de diensten van de Hem en Haar kappers, is de Hem en Haar kappers gerechtigd de reeds bij de Klant verrichte behandeling aan de Klant in rekening te brengen conform de dan bij de Hem en Haar kappers geldende tarieven. De kosten voor de betreffende behandeling, zullen worden verrekend met de klant.

 

Artikel 11

– Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst c.q. op elk abonnement tussen de Hem en Haar kappers en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten c.q. abonnementen tussen de Hem en Haar kappers en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Hem en Haar kappers is gevestigd. Indien de Hem en Haar kappers een beroep doet op deze bepaling, heeft de Klant zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.